רצה

רצה
רצי, רָצָה(b. h.; v. רְעֵי II) 1) to favor, pardon. Midr. Till. to Ps. 44 אף בניו … ולהם רָצִיתָ ולא לנו thou hast also done great things for his (Abrahams) children in the desert, and to them thou hast been benevolent, but not to us. Sifra Vayikra, Ndab., Par. 3, ch. 4 (ref. to Lev. 1:4) חמקום רוֹצֶה לו the Lord will receive his offering with favor (pardon him); ועל מה המקים רוצהוכ׳ and for what sins will the Lord pardon him? For sins of omission ; Yalk. Lev. 438. Ab. V, 11 נוח לִרְצוֹת easily appeased; a. e. 2) to please, desire, be willing, consent. Lev. R. s. 34 רְצֵה והחליצנו, v. חָלַץ. Meg.29a (play on תר̇צ̇ד̇ון̇, Ps. 68:17) למה תִרְֹצֹוּ ד̇ין̇ עם סיני why do you desire a contest with Sinai?; Yalk. Jud. 47 למה אתם ר֗ו֗צִ֗ים ומד̇יינ̇ים why are you so willing to contest? Macc.10b, a. e. בדרך שאדם רוצהוכ׳ on what way a man wants to go, they (heavenly powers) lead him. Keth.12b אם רָצוּ לעשותוכ׳ if they wish to follow the usage of priests Yeb.IV, 5 לאר׳ if he declines (to act as yabam). Ab. Zar.32a רוצה בקיומוע״י דבר אחר if he wants the preservation of an idolatrous object for some other purpose. Ber.7a כשרָצִיתִי לא רָצִיתָוכ׳ when I was willing (to reveal myself), thou wast unwilling (didst hide thy face) ; a. v. fr. Pi. רִצָּה 1) to appease, to procure pardon. Ex. R. s. 45 יהיו פני מְרַצִּין את פניך my countenance shall appease thy countenance, v. כָּעַס. Ib. כשהיה …הקב״ה מְרַצֶּה אותווכ׳ when Moses was angry with Israel, the Lord appeased him Ib. אהיה מְרַצְּךָ I shall appease thee; (Tanḥ. Ki Thissa 27 אני ברצון, v. רָצוֹן). Ab. IV, 18 אל תְּרַצֶּהוכ׳, v. כַּעַס. Ber. l. c. מנין שאין מְרַצִּיןוכ׳ whence do we learn that we must not attempt to appease a man at the moment of his excitement? Sifra l. c. אע״פ שלא סמך הזבח מרצה although he has not put his hand on the victim, the sacrifice produces pardon; Yalk. Lev. l. c. נרצה הזבח the sacrifice is accepted. Pes.16b על מה הציץ מרצה for what (mistake at sacrifices) does the high priests plate effect pardon (make the sacrifice acceptable)?; Men.25b. Ib. III, 3. Sifré Deut. 32 כשם שקרבנות מְרַצִּיםוכ׳ as sacrifices are the means of atonement, so are sufferings ; a. fr. 2) to make pleasing, acceptable. Midr. Till. to Ps. 85 הקב״ה … עד שתְּרַצֶּה מעשיה להקב״ה the Lord turns around and observes and puts his eye on her (the earth), until she makes her deeds pleasing unto the Lord; ib. אותה שעה היא מְרַצָּהוכ׳ then she makes her deeds pleasing ; Yalk. ib. 833. Nif. נִרְצָה 1) to be acceptable, be accepted. Sifra l. c. ונרצה לו לו ולזבחו ‘it shall be accepted for him (Lev. 1:4) he and his sacrifice shall be accepted; Yalk. Lev. l. c. Ib. נ׳ הזבח, v. supra; a. e. 2) to be appeased. Lam. R. to I, 2 (ref. to Ps. 77:8) לא לְרַצּוֹת ולא לֵירָצוֹת never to appease and never to be appeased; a. e. Hif. הִרְצָה 1) to satisfy (a debt), to make up for. Yalk. Lev. 675 (ref. to Lev. 26:34) the land shall rest of itself עד שתַּרְצֶח לפני … היא חייבת לי until it shall have made up before me for all the Sabbatical years which it owes me. Sifré Deut. 355 (ref. to רצוי, Deut. 33:24) שהיה מִתְרַצֶּה … והן מַרְצִים לו בתבואה he showed himself accommodating to his brethren with oil …, and they settled their account with grain; Yalk. ib. 962. 2) (to combine, to assort coins; to count; to pay. Sabb.22a להַרְצוֹת מעותוכ׳ to assort coins by the Ḥanuckah lights. Ber.61a; Erub.18b המַרְצֶה מעות לאשהוכ׳ he who pays money to a woman counting from his to her hand for the sake of gazing at her. Snh.68a … הרבה מעות שולחני להַרְצוֹתָן I have many coins, but no money-changer to assort them (many questions to ask but none to solve them); a. fr. 3) (trnsf.) to arrange subjects for debate, to discourse. Tosef.Nidd.VI, 6 כשבאתי והִרְצֵיתִי דברים לפניוכ׳ when I came and discussed the subject before R. A. ; Ab. Zar.36b והִרְצֵתִי דבריוכ׳; Y.Peah VI, 19b bot.; Tosef.Ḥall.I, 6; Pes.38b; Y.Shek.V, 49a והריציתי (corr. acc.). Ḥag.14b ר׳ יהושעה׳ דבריםוכ׳ R. Joshua discoursed (on theosophy) before ; a. e., v. הַרְצָאָה. Hof. הוּרְצָה to be favorably received. Yoma 7a דם …ה׳ במזיד לאה׳ if blood became unclean, and one sprinkled it, if by mistake, it is received (and the flesh may be eaten), if wilfully, it is not; Pes.16b; a. fr. Hithp. הִתְרַצָּה, Nithpa. נִתְרַצָּה 1) to be reconciled, be satisfied; to comply with. Ex. R. s. 45 לך והִתְרַצֶּה להם go and comply with their wish, go back to the camp. Kidd.45a שמא נ׳ האב בקידושי שני perhaps the father was satisfied with (confirmed) the betrothal of the second man. Ib. b שמא נ׳ הבן perhaps the son sanctioned (his fathers action in his behalf). Y.Ber.IV, 7d top; Y.Taan.IV, 67d bot. נִתְרַצֵיתֶם אני ואתםוכ׳ if you are satisfied, let me and you go early to ; (Ber.28a נתפייסת); a. fr. 2) to be gratified, enjoy. Ber.53a bot. נ׳ להריח if he smelt (the idolatrous frankincense) with enjoyment.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • רצה לקבור את עצמו — לא ידע מה לעשות עם עצמו מרוב מבוכה, התבייש מאד, רצה להיעלם {{}} …   אוצר עברית

 • רצה המקרה — באופן מקרי, קרה ללא הסבר הגיוני {{}} …   אוצר עברית

 • רצה לומר — זאת אומרת, משמע, דהיינו {{}} …   אוצר עברית

 • רצה לקבור את עצמו מרוב בושה — קרה לו דבר כה מביך שגרם לו לרצות להיעלם {{}} …   אוצר עברית

 • בין רצה ועשה תק פרסה — שאיפה כשלעצמה איננה מספיקה תמיד לביצוע המשימה {{}} …   אוצר עברית

 • הגורל רצה אחרת — הדברים לא הלכו לפי התכנית, קרה משהו אחר {{}} …   אוצר עברית

 • ביקש את דמו — רצה לתפוס אותו, רצה לתבוע אותו לדין {{}} …   אוצר עברית

 • דרש את דמו — רצה לתפוס אותו, רצה לתבוע אותו לדין {{}} …   אוצר עברית

 • שאף לגדולות — רצה להגיע רחוק, רצה להצליח {{}} …   אוצר עברית

 • אחז את החבל בשני ראשיו — רצה להשיג בבת אחת שתי מטרות מנוגדות, רקד על שתי החתונות {{}} …   אוצר עברית

 • בא לו עליה — רצה בה, התחשק לו להיות אתה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”